Doneaza 2%

Susține în mod voluntar și gratuit activitatea clubului prin Declaratia 2% sau Declaratia 230 ANAF.

Activitatea F.R.G.N. poate fi sustinuta prin redirectionarea a 2% din impozitul pe venitul anual.

Puteți să descărcați de aici formularul 230 (pentru persoane fizice cu venit din salarii)

Dupa completare, formularul :

  • se poate depune la Finanțe / ANAF – registratura Administrației Financiare de care aparțineți (personal sau prin poștă).
  • se poate preda direct reprezentantului clubului sportiv.
  • online, prin serviciul Spațiul privat virtual pe pfinternet.anaf.ro
  • online, semnat electronic cu certificatul digital calificat prin portalul decl.anaf.mfinante.gov.ro
  • se transmit prin portalul e-guvernare.ro

Formularul 230 se completează astfel:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBŢINUTE LA FUNCŢIA DE BAZĂ
Denumire instituţie de credit – se înscrie denumirea băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire creditare, potrivit legislaţiei în materie.
Sumă plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate – se menţionează documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ , etc.
Documentele se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privată: căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare.
Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
Sumă plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult – căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau unităţi de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
Codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult – se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)- se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
Sumă – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

________________________________________

În conformitate cu Legea nr. 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să redirecționeze 2% din impozitul pe veniturile obținute în anul precedent către o entitate non-profit.

Aceasta opțiune nu costa absolut nimic .
Dacă
nu o folosiți, suma respectivă va fi automat redirecționată către stat.

WhatsApp WhatsApp us
Suna ACUM