Doneaza 2%

Susține în mod voluntar și gratuit activitatea clubului prin Declaratia 2% sau Declaratia 230 ANAF.

Activitatea F.R.G.N. poate fi sustinuta prin redirectionarea a 2% din impozitul pe venitul anual.

Puteți să descărcați de aici formularul 230 (pentru persoane fizice cu venit din salarii)

Dupa completare, formularul :

  • se poate depune la Finanțe / ANAF – registratura Administrației Financiare de care aparțineți (personal sau prin poștă).
  • se poate preda direct reprezentantului clubului sportiv.
  • online, prin serviciul Spațiul privat virtual pe pfinternet.anaf.ro
  • online, semnat electronic cu certificatul digital calificat prin portalul decl.anaf.mfinante.gov.ro
  • se transmit prin portalul e-guvernare.ro

Formularul 230 se completează astfel:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBŢINUTE LA FUNCŢIA DE BAZĂ
Denumire instituţie de credit – se înscrie denumirea băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire creditare, potrivit legislaţiei în materie.
Sumă plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate – se menţionează documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ , etc.
Documentele se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privată: căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare.
Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
Sumă plătită – se înscrie suma plătită de con